Vedtægter

Her kan du læse Rønne Theaters vedtægter

  • Teater tot ned 3 (Small).jpg

                                                  VEDTÆGTER

for

 RØNNE  THEATER

 § 1.

 Navn, hjemsted, formål m.v.

Stk. 1.            Rønne Theater er en selvejende institution, som har hjemsted og værneting i Rønne på adressen Teaterstræde 2, 3700 Rønne.

Stk. 2.            Det er Rønne Theaters formål at bevare de teatret tilhørende bygninger matr. nr. 985 a Rønne bygrunde, beliggende Teaterstræde 2 og Østergade 7 med tilhørende teaterudstyr, garderober, driftsmidler og andre løsøreeffekter, således at teateret kan udlejes eller udlånes til dramatiske forestillinger og andre dramatiske aktiviteter udført af såvel professionelle kunstnere som amatører.

Endvidere vil teateret kunne bruges til andre kulturelle arrangementer, hvortil dets lokaler og udstyr er velegnede. Endelig vil teateret selv kunne forestå opsætning og opførelse af forestillinger o.lign. samt i øvrigt anvende bygningerne med tilhørende udstyr til aktiviteter, som er forenelige med Rønne Theaters formål.

 § 2.

Rønne Theaters formue.

Stk. 1.            Teaterets formue består af ejendommen matr. nr. 985 a Rønne bygrunde med alt tilhørende inventar, driftsmidler og løsøre, herunder teaterudstyr og tekniske anlæg af enhver art. Teaterbygningen er fredet og denne status skal respekteres ved enhver benyttelse af bygningen.

 Stk. 2.            Endvidere består formuen af de midler, som måtte tilfalde teateret ved arv eller gave, såfremt arvelader eller giver bestemmer, at det modtagne skal henlægges til formuen.

 Stk. 3.            Bestyrelsen kan, hvis den ønsker det, henlægge beløb til formuen, ligesom bestyrelsen, såfremt det enstemmigt besluttes, kan anvende sådanne tidligere henlagte beløb, samt også den del af formuen, der er beskrevet ovenfor i stik. 1, såfremt det skønnes nødvendigt som følge af, at de løbende udgifter ikke kan afholdes af indtægterne.

 § 3.

Rønne Theaters indtægter.

                      Til indtægterne henregnes:

Stk. 1.            Renter og udbytter af den henlagte formue.

Stk. 2.            Modtagne driftstilskud.

 Stk. 3.            Øvrige midler af enhver art, som ydes af private eller af andre, og som ikke efter givers bestemmelse skal henlægges til formuen.

 Stk. 4.            Alle indtægter, som oppebæres i forbindelse med udlejning af teaterets lokaler m.v.

§ 4.

Repræsentantskabet.

Stk. 1.            Rønne Theaters øverste myndighed er repræsentantskabet.

Stk. 2.            Repræsentantskabet består af højst 51 medlemmer, som repræsenterer foreninger, grupper og organisationer på Bornholm, der har dramatisk sigte eller virke (amatørteater, teaterpædagogik, professionelt teater m.v.) samt foreninger o.lign. med andet sigte, der er i overensstemmelse med teaterets formålsparagraf.

Stk. 3.            Repræsentantskabets medlemmer udpeges af de berettigede foreninger m.v. for 1 år ad gangen blandt medlemskredsen i de pågældende foreninger. Samtidig udpeges en personlig suppleant. Suppleanten kan kun deltage i repræsentantskabets arbejde, såfremt repræsentanten har varigt eller midlertidigt forfald.

Stk. 4.            Valgperioden er fra den 1/4 til den 31/3. Genvalg til repræsentantskabet og af suppleanter kan finde sted.

Stk. 5.            Rønne Theaters bestyrelse beslutter som valgbestyrelse hvilke foreninger, grupper og organisationer der kan opnå plads i repræsentantskabet. Ligeledes beslutter bestyrelsen hvor mange pladser i repræsentantskabet den ansøgende er berettiget til.

Nye ansøgere der ønsker sæde i repræsentantskabet skal søge bestyrelsen herom senest 15. marts.              

Stk. 6.            Endvidere har Bornholms Regionskommune ret til, såfremt den ønsker det, at udpege 3 medlemmer til repræsentantskabet. Disse behøver ikke at have sæde i regionsrådet.De således udpegede medlemmer af repræsentantskabet udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Oplysning om navn og adresse på de pågældende repræsentantskabsmedlemmer skal tilsendes formanden for Rønne Theaters bestyrelse senest den 15. marts.

Stk. 7.            Repræsentantskabet består således af den personkreds, som skriftligt har anmeldt sig over for formanden for Rønne Theaters bestyrelse i overensstemmelse med bestemmelserne ovenfor i stk. 6 og stk. 7.

Bestyrelsen udarbejder før hvert ordinært repræsentantskabsmøde en fortegnelse over repræsentantskabets medlemmer og disses suppleanter for den kommende valgperiode. Endvidere udarbejdes en fortegnelse over den siddende bestyrelses medlemmer og over suppleanterne hertil, ligesom det af fortegnelsen skal fremgå, hvem der er valgt som revisorer. Endelig udarbejdes fortegnelse over medlemmerne af de vedtægtsbestemte udvalg.

 § 5.

Repræsentantskabsmøder.

Stk. 1.            Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt i april måned. Mødet skal afholdes på Bornholm og med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Navneopråb.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af lejeafgifter.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Val af en 1. og 2. suppleant.
  9. Valg af medlemmer til faste udvalg.

10.  Vedtagelse af brugsreglement.

11.  Valg af 2 revisorer.

12.  Eventuelt.

 

Stk. 2.            Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes efter ønske herom af enten bestyrelsen, revisor eller et ordinært repræsentantskabsmøde.

                      Bestyrelsen har pligt til at indkalde til et sådant møde, såfremt mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden, og i så fald skal mødet afholdes inden 4 uger efter, at kravet er fremsat over for bestyrelsens formand.

 Stk. 3.            Repræsentantskabsmøderne – såvel det ordinære som de ekstraordinære – indkaldes med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse med angivelse af dagsorden i den lokale dagspresse og ved opslag på Rønne Theater. Endvidere sendes der skriftlig indkaldelse til de enkelte medlemmer af repræsentantskabet på den over for bestyrelsen oplyste adresse. Med den skriftlige indkaldelse skal følge dagsorden samt den ovenfor i § 4 stk.7  omtalte fortegnelse.

 Stk. 4.            Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøder, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

 Stk. 5.            Såfremt ikke andet fremgår af disse vedtægter, træffes alle beslutninger på repræsentantskabsmøderne ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

 Stk. 6.            Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7.            I tilfælde af skriftlig afstemning under valghandlinger på repræsentantskabsmødet vil en stemmeseddel kun være gyldig, såfremt den indeholder det samme antal navne på kandidater, som der er ledige pladser at besætte.

 § 6.

Repræsentantskabets opgaver.

Stk. 1.            Repræsentantskabet tager stilling til bestyrelsens beretning og til det reviderede årsregnskab med tilhørende status.

Stk. 2.            Efter forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det indeværende og for det kommende regnskabsår, fastsætter repræsentantskabet størrelsen af lejeafgift gældende fra samme års 1. august og tilrettelægger øvrige vilkår for leje eller brug af teaterets lokaler og driftsmidler. Lejeafgiften skal stedse være af en sådan størrelse, at denne sammen med teaterets øvrige indtægter kan bidrage til betaling af teaterets driftsudgifter og øvrige omkostninger.

Stk. 3.            Blandt sine medlemmer vælger repræsentantskabet 7medlemmertil Rønne Theaters bestyrelse. Endvidere vælges en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen.

Stk. 4.            Repræsentantskabet kan nedsætte ad hoc udvalg til forskellige arbejdsopgaver. De således nedsatte udvalg har ingen besluttende myndighed, men kan alene afgive indstillinger til bestyrelsen.

Stk. 5.            Repræsentantskabet vedtager eventuelle tilføjelser og/eller korrektioner til det til enhver tid gældende reglement for brugen af teaterets bygninger, driftsmidler og teaterudstyr m.v. Bestyrelsen er dog stedse bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i brugsreglementet, som bestyrelsen finder fornødne eller hensigtsmæssige.

Stk. 6.            Repræsentantskabet vælger 2 revisorer, som ikke behøver at være medlemmer af repræsentantskabet. Den ene revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor.                    

§ 7.

 Bestyrelsen.

Stk. 1.            Den daglige ledelse af Rønne Theater forestås af en bestyrelse på 8 medlemmer Heraf udpeges 1 medlem af Bornholms Regionskommune. De øvrige 7 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt repræsentantskabet.

Stk. 2.            Funktionsperioden for det af Bornholms Regionskommune udpegede bestyrelsesmedlem følger den kommunale valgperiode. De 7  repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 vælges i lige år og 4 i ulige år.

Stk. 3.            De repræsentantskabsvalgte suppleanter til bestyrelsen vælges for en periode på ét år. Bornholms Regionskommune udpeger selv suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 4.            Inden 14 dage efter afholdelsen af det ordinære repræsentant- skabsmøde træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere nedsættes et budget- og økonomiudvalg bestående af 3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 5.            Bestyrelsens formand er samtidig formand for repræsentantskabet.

Stk. 6.            Bestyrelsen kan lade opgaver af enhver art behandle af særlige udvalg, der dog alene har indstillingsret.

Stk. 7.            Bestyrelsen ansætter og afskediger det til teaterets drift nødvendige personale, og kan herudover antage anden lønnet medhjælp til særlige arbejdsopgaver.

Stk. 8.            Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 9.            Formanden indkalder til regelmæssige bestyrelsesmøder og er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Bestyrelsen er forpligtet til at afholde mindst 4 årlige bestyrelsesmøder. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Stk. 10.          Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over alle møder i bestyrelsen og i repræsentantskabet.                                         

§ 8.

 Tegningsregel.

Stk. 1.            Den selvejende Institution Rønne Theater tegnes af formanden i forening med kassereren eller i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 2 .            Ombygninger, erhvervelse, afhændelse og pantsætning af samt   lånoptagelse og lånomprioritering i fast ejendom kan dog kun finde sted med bestyrelsens enstemmige og skriftlige tiltrædelse, samt med samtykke fra Bornholms Regionskommune. Resultat og balance afrapporteres halvårligt til Bornholms Regionskommune.

§ 9.

 Årsregnskab.

Stk. 1.            Teatrets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.            Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab og status. Regnskabet skal revideres af de på repræsentantskabsmødet valgte revisorer, og regnskabet skal være påtegnet af hele bestyrelsen.

Stk. 3.            Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. marts, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsens formand til forelæggelse på førstkommende ordinære repræsentant-skabsmøde. Endvidere skal et eksemplar af det reviderede regnskab tilstilles Bornholms Regionskommune.                    

§ 10.

 Vedtægtsændring.

Stk. 1.            Ændringer i disse vedtægter kan med de heri nævnte begrænsninger ske på et repræsentantskabsmøde, såfremt halvdelen af repræsentantskabets medlemmer både er til stede og stemmer for ændringsforslaget. Har halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne ikke været til stede, men har det fremsatte forslag dog opnået flertal blandt de fremmødte medlemmer, skal ændringerne alligevel kunne gennemføres, såfremt mindst halvdelen af de på et senere afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde mødte medlemmer uanset antallet af fremmødte stemme for forslaget.

Stk. 2.            Det nye repræsentantskabsmøde skal afholdes mindst 2 uger og højst 4 uger efter første møde.

§ 11.

Opløsning.

Stk. 1.            Beslutning om opløsning af Den Selvejende Institution Rønne Theater kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde med deltagelse af mindst ¾ af repræsentanterne og med tilslutning af 5/6 af de tilstedeværende repræsentanter. Hvis det nævnte flertal for forslaget om opløsning opnås på et møde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde mindst 2 og højst 4 uger herefter. Såfremt 5/6 af de på dette møde afgivne stemmer giver tilslutning til forslaget om institutionens opløsning, er forslaget vedtaget, uanset antallet af fremmødte,. I modsat fald er forslaget forkastet.

Stk. 2.            Besluttes det at opløse Den Selvejende Institution Rønne Theater træffer Bornholms Regionskommune bestemmelse om aktivernes fordeling og om ejendommens fremtid. Der kan af repræsentantskabet afgives indstilling herom, og bygningernes fremtidige anvendelse efter disses oprindelige formål skal søges sikret.                    

- - - o 0 o - - -

Således vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 16. april 2012.

 

Kirsten Mortensen               Finn Lykkegaard

Bjarne Olesen                       Hans-Jørn Karlsen

Karin E. Holm Sørensen       Bodil Lundquist                            

Bo Cassius Sandberg                         

Relaterede sider